CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHẢO SÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI THI CÔNG:
1. Kiểm tra kích thước hình học của giếng thang.
2. Kiểm tra buồng đặt thang máy
3. Chuẩn bị mặt bằng và kho chứa thiết bị Mặt bằng thi công. Kho chứa thiết bị
4. Lập phương pháp lắp đặt và tập kết thiết bị, dụng cụ thi công Lập phương án lắp đặt. Tập kết thiết bị trước khi lắp đặt Công tác tiến hành lắp đặt
4.1. Tiếp nhận thiết bị thang máy
4.2. Tổ chức tiếp nhận
4.3. Sắp xếp thiết bị trong kho
4.4. Lập biên bản sau khi kiểm kê