Đội ngũ Tư vấn và Kỹ thuật xuống khảo sát thực tế Công trình Chị Cao Thị Hải – Thái Bình