Bằng khen chứng nhận thương hiệu nổi tiếng Đất Việt năm 2015 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Trung tâm văn hoá Doanh nhân Việt Nam trao tặng trong chương trình :” Chung tay xây dựng đất nước”