Chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững năm 2015 do Trung tâm văn hoá Doanh nhân trao tặng