Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm do Tổng Công ty bảo hiểm PIV cấp ngày 20/04/2016